Search

เมน

หน้าแรก
  ----------------------------------------------------
     ประวัติความเป็นมา
  
----------------------------------------------------
     กฏข้อบังคับสมาคมฯ
  ----------------------------------------------------
     คณะกรรมการสมาคมฯ

  ----------------------------------------------------
   ผลงานต่อเรือจากของสมาชิก
  ----------------------------------------------------
สมาชิก
     สมาชิกสามัญ 1
  ----------------------------------------------------
     สมาชิกสามัญ 2
  ----------------------------------------------------
     สมาชิกวิสามัญ

  ----------------------------------------------------
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ
  ----------------------------------------------------
     พิธีสถาปนา
  ----------------------------------------------------
     หลักการและเหตุผล
  ----------------------------------------------------
     กฎระเบียบบังคับสภาฯ
  
----------------------------------------------------
     รายชื่อสมาชิก
  ----------------------------------------------------
     รายงานประชุมของกลุ่มที่ 41
  ----------------------------------------------------
    
 ยุทธศาสตร์และแผนงาน
          สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
  ----------------------------------------------------
บทความเกี่ยวเนื่องศักยภาพต่อเรือ
  ----------------------------------------------------
      Yachts to call Our Own
  ----------------------------------------------------
      บทความชงคลังปลุกศักยภาพ

  ----------------------------------------------------
ISMED
  ----------------------------------------------------
     ความเป็นมาของโครงการ
  ----------------------------------------------------
     โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
         ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมต่อเรือ
  ----------------------------------------------------

     โครงการสนับสนุนการต่อเรือใน
         ประเทศ เพื่อพัฒนากองเรือ
         ขนส่งชายฝั่งของไทย
 
  ----------------------------------------------------
      สมัครสมาชิก
  ----------------------------------------------------
     ติดต่อสมาคมฯ
  
----------------------------------------------------


บริการข้อมูลข่าวสาร
 เอกสารประชุม

 
 
 
ลิงค์ราชการ
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter
Update : 25 Jul 12
 
 
 


สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย
เวลาทำการ 07.30-16.30 น.
Tel: 0-2452-1266, 0-2840-2110 Fax: 0-2452-1267

Email: thaiship_tsba@yahoo.com


เลขที่
ชื่อสมาชิก
ประเภทวิสามัญ
ที่ตั้งสำนักงาน
1
บริษัท โจตันไทย จำกัด
ค้าวัสดุอุปกรณ์
49/26 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10540 
  นายอัฐพล  พงศ์พัฒนานุรักษ์   โทรศัพท์ 02 7503355 โทรสาร 027503344
2
บริษัท คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม จำักัด
ค้าวัสดุอุปกรณ์
1696 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  นายอุดม  เจริญพงศ์   โทรศัพท์ 02 2544900 - 13 ต่อ 211  โทรสาร  02 6529417-9
  นายสาธิต  สุวรรณประเสริฐ    
3
บริษัท สยามคอนเซอร์เตี่ยม เซอร์วิส จำักัด

จัดหาและบริการ
วิชาการให้แก่
ผู้ประกอบการ
ทางเรือ  
 

103 อี 7 - 107 อี 9 ถ.อาจณรงค์ ซ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ ต.คลองเตย
อ.คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  น.ต.อัมพร  อยู่สุข   โทรศัพท์ 2495023,6714101-3  โทรสาร  6714105
4
บริษัท เกอร์มานิชเชอร์ ลอยด์
์(ประเทศไทย) จำักัด
สถาบันรับรองเรือ
75/57 อาคารริชมอนด์ ชั้น 16 ถ.สุขุมวิท ซ.26แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  นายสุทธิ  ศิริตันติวัฒน์   โทรศัพท์ 02 2618401 - 2โทรสาร  02 2618403
  น.ส.รจนา  วัชรนุรธร    
5
บริษัท ทีโอเอ - ชุโกกุ เพ้นท จำักัด
 ค้าวัสดุอุปกรณ์  
159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 19  ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ10110
  นายพิศิษฐ์  บุญจรรยา   โทรศัพท์  02 2602701 - 9  โทรสาร   02 2602700
6
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำักัด (มหาชน)
จำหน่ายก๊าซ
อุตสาหกรรม
เครื่องเชื่อม
อุตสาหกรรม
และ ลวดเชื่อม
2/3 ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์   หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5
ต.บางแก้ว   อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
  นายธนาธร  ตรงสิทธิวิทู   โทรศัพท์ 02 3386100  โทรสาร   02 3386302 02 3120126
7
บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำักัด
จำหน่ายและ
ซ่อม บำรุงเครื่อง
มือสื่อสาร
ทางทะเล
ทุกชนิด
555 หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน   อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
  นายวิชัย  วัฒน์ประกายรัตน์   โทรศัพท์ 02 7035544  โทรสาร 02 7035525 / 02 7033322
8
บริษัท สยาม โกลบอล มารีน เซฟตี้จำักัด

บริการและจำหน่าย
อุปกรณ์ควมปลอดภัย
ของเรือทุกชนิด   ทุกประเภท

4003 ถ.ศรีนครินทร์  ต.สำโรงเหนือ จ.สุมปราการ
  นายเดชวิทย์  ลับภูู   โทรศัพท์ 02 758-6861  โทรสาร 02 758-6863
9
     
       
       
       
       
spaceim
Thai Shipbuilding And Repairing Association 96/67-68, M.9, RAMA 2 Soi 30 Km. 3, Thonburi-Parkthor, Bangmod, Jomthong,
Bangkok 10150 Thailand Tel: 0-2452-1266, 0-2840-2110 Fax: 0-2452-1267 Email: thaiship_tsba@yahoo.com