Search

เมน

หน้าแรก
  ----------------------------------------------------
     ประวัติความเป็นมา
  
----------------------------------------------------
     กฏข้อบังคับสมาคมฯ
  ----------------------------------------------------
     คณะกรรมการสมาคมฯ

  ----------------------------------------------------
   ผลงานต่อเรือจากของสมาชิก
  ----------------------------------------------------
สมาชิก
     สมาชิกสามัญ 1
  ----------------------------------------------------
     สมาชิกสามัญ 2
  ----------------------------------------------------
     สมาชิกวิสามัญ

  ----------------------------------------------------
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ
  ----------------------------------------------------
     พิธีสถาปนา
  ----------------------------------------------------
     หลักการและเหตุผล
  ----------------------------------------------------
     กฎระเบียบบังคับสภาฯ
  
----------------------------------------------------
     รายชื่อสมาชิก
  ----------------------------------------------------
     รายงานประชุมของกลุ่มที่ 41
  ----------------------------------------------------
    
 ยุทธศาสตร์และแผนงาน
          สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
  ----------------------------------------------------
บทความเกี่ยวเนื่องศักยภาพต่อเรือ
  ----------------------------------------------------
      Yachts tocall Our Own
  ----------------------------------------------------
      บทความชงคลังปลุกศักยภาพ

  ----------------------------------------------------
ISMED
  ----------------------------------------------------
     ความเป็นมาของโครงการ
  ----------------------------------------------------
     โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
         ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมต่อเรือ
  ----------------------------------------------------

     โครงการสนับสนุนการต่อเรือใน
         ประเทศ เพื่อพัฒนากองเรือ
         ขนส่งชายฝั่งของไทย
 
  ----------------------------------------------------
      สมัครสมาชิก
  ----------------------------------------------------
     ติดต่อสมาคมฯ
  
----------------------------------------------------


บริการข้อมูลข่าวสาร
 เอกสารประชุม

 
 
 
ลิงค์ราชการ
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter
Update : 25 Jul 12
 
 
 

สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย
เวลาทำการ 07.30-16.30 น.
Tel: 0-2452-1266, 0-2840-2110 Fax: 0-2452-1267

Email: thaiship_tsba@yahoo.com
หลักการและเหตุผลพร้อมวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย

หลักการและเหตุผล
     - เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือทั้ง
ระหว่างภาครัฐ และเอกชนให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และเหมาะสมกับอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยเฉพาะ
     - เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และความร่วมมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


วัตถุประสงค์
     - เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย ตลอดจนการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของไทยโดยรวม
      - เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และอำนาจต่อรองในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
      - เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีในหมู่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และต่างอุตสหกรรมการ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันและกัน
     - เพื่อรักษา และปกป้องผลประโยชน์ และเสถียนของอุตสาหกรรมในประเทศให้ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
     - เพื่อเป็นการรักษา และขยายตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 
spaceim
Thai Shipbuilding And Repairing Association 96/67-68, M.9, RAMA 2 Soi 30 Km. 3, Thonburi-Parkthor, Bangmod, Jomthong,
Bangkok 10150 Thailand Tel: 0-2452-1266, 0-2840-2110 Fax: 0-2452-1267 Email: thaiship_tsba@yahoo.com